Aktualności

23/11/2017

CK TORUS zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23/03/2017 na " Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy".

Zamówienie udzielane jest na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070579

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.
Wiele ciekawych kierunków w ofercie Centrum Kształcenia Torus.

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter