Aktualności

17/04/2018

CK TORUS zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17/04/2018  na dostawę sprzętu i materiałów dla kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zamówienie udzielane jest na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104931

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.
Wiele ciekawych kierunków w ofercie Centrum Kształcenia Torus.

Kliknij tutaj i znajdź nas na Google+
Zapis na newsletter